Malaya Ka Na
Malaya Ka  Na tagalog stories
  4
  •  
  0
  •   0 comments
Share

joansamonte
joansamonte Community member
Autoplay OFF   •   2 years ago
T E A S E R

Pagod na pagod na si Venice sa panloloko ng boyfriend niya kaya napagdesisyonan niyang palayain na ito. Pero sa tuwing tatangkain niya'y naiisip niya ang ama na mataas ang expectation sa kanya.

Planado na nito ang mangyayari sa buhay niya at isa sa plano nito ang ipakasal siya kay Travis.

Naisipan niyang sumuko na at ipaubaya na lang sa tadhana ang lahat. Pero biglang dumating ang isang Ian Santillan sa buhay niya at sinimulang guluhin ang sistema niya.

Pagkakasala bang maituturing kung naisin niyang sumaya, maging malaya at sundin ang sinasabi ng puso niya?

Date drafted : 29/8/2018 - 10:20 PM

Malaya Ka Na

Kabanata 1.

Napaangat ng tingin si Venice mula sa pagrerebisa ng mga papeles nang bumukas ang salaming pinto ng opisina niya.

Iniluwa no'n ang sekretaryang takot na takot na pilit pinipigilan ang nobyo niyang si Travis mula sa pagpasok.

"You may go, Karen," saad niya.

Atubiling sumunod ang babae at lumabas.

"Anong kailangan mo?" Pagdaka'y tanong niya.

Lumapit ang lalaki at umupo sa bakanteng silya na naroon sa gilid ng mesa niya.

"I'm here because I need your help," panimula nito.

Napataas ang isang kilay niya. The great Travis Lobregat was asking for her help, again!

"What is it this time, Trav?" Tumayo siya mula sa kinauupuan at inayos ang suot na corporate attire. Lumapit siya sa glasswall at nakahalukipkip na hinarap ang lalaki.

Trav is her long time boyfriend. They are together for five years now. Noong una masaya siya dahil mahal niya ang binata pero habang tumatagal unti-unting nawawala 'yon.

Dahil sa mga pagtataksil nito behind her back.

He's a notorious Casanova, she knew that from the very beginning and yet she fell in love with him. Hindi mahirap mahalin ang isang Travis Lobregat.

Taglay nito ang mga katangian na gusto ng mga babae. Isa na do'n ang pisikal na kaanyuan.

She can barely remember their first meeting. It was the company's founding anniversary. Their parents introduced them to each other.

She was captivated by those hazel-green eyes, it's like he's looking deep in her soul.

Trav has a fair complexion and standing six ft' tall with a pointed nose and kissable lips? Every woman will surely go wild.

Napukaw mula sa pag-iisip ang dalaga nang muling bumukas ang glassdoor at sa pagkakataong 'yon hindi na sekretarya niya ang iniluwa no'n kundi isang babaeng nag-aapoy ang mata sa galit.

"A-Allison," gulat na tawag ng nobyo sa bagong dating na babae.

Hindi na niya nagawa pang ibuka ang bibig nang sugurin siya ng babae. Hinablot nito ang buhok niya. Galit na galit itong pinagkakalmot at sinabunutan siya.

"Ano ba, bitawan mo 'ko?!" Nagpupumiglas siya.

"Allison, stop!" Awat ni Travis at hinawakan ang nagwawalang babae sa magkabilang braso.

"Anong karapatan mong basta na lang pumasok sa opisina ko para magwala?!" Tanong niya habang inaayos ang sarili. "Karen, call the security!" Baling niya sa sekretarya.

Natatarantang tumango ang inutusan niya at lumabas.

Tiningnan niya isa-isa ang mga empleyado na nakiki-usyoso. Nakuha naman ng mga ito ang ibig niyang sabihin at nagsialisan.

"Let me go!" Piglas ng babaeng nagngangalang Allison.

"I said stop, Allison!" Tiim-bagang na saad ng binata.

"Who is she, Trav?" Seryosong tanong niya.

"Uhm..."

"Tell her, Travis," Udyok ng babae at pasimpleng hinawakan ang kamay ng binata. Pero pinalis 'yon ng lalaki.

"No, he doesn't need to tell me who the hell you are. I'm sure you're one of his past time and now that he's done, he want to get rid of you.

And as her REAL girlfriend, it's my job to move you out of his list." Nakangising litanya niya.

Akmang susugurin ulit siya ng babae nang t'yempong dumating na ang security na ipinatawag niya.

Nagpupumiglas pa ang babae at sumigaw ng pagbabanta sa kanya pero ipinagkibit-balikat niya lang 'yon.

Nang maiwan silang dalawa ni Travis ay saka lamang niya  inilabas ang tunay na nararamdaman. Ang sakit, galit at panlulumo.

Matalim niyang tinitigan ang nobyo at walang pagbababalang nilapitan niya ito at sinampal.

"Ilang beses mo pang gagawin 'to sa'kin ha?!" Pinalis niya ang luhang umagos sa pisngi niya.

Hindi ito umimik at nanatiling nakatingin sa kanya.

Napaupo siya sa bakanteng silya dahil nanghihina ang mga tuhod niya. Pakiramdam niya'y matutumba siya.

"Maghiwalay na tayo..." Halos pabulong na wika niya pero tama lang para marinig ng binata. Isang beses pa niyang pinunasan ang luha saka tumayo at kinuha ang bag niya.

Iniwanan niya ito sa kanyang opisina at nagpunta siya sa banyo.

Pumasok siya sa isang cubicle at doon tahimik na umiyak.

This was not the first time na pinagtaksilan at niloko siya ni Travis pero bakit hindi pa siya sanay? Bakit nasasaktan pa rin siya?

Natigil siya sa pag-iyak nang makarinig ng mga boses.

"Kawawa naman si, Ma'am Venice. Siya na nga ang niloko, siya pa ang sinugod." Naulinigan niyang sabi ng 'di kilalang boses.

"Ewan ko ba naman kasi diyan kay Venice, ayaw pang hiwalayan si Travis! Nagmu-mukha na siyang tanga." Palatak ng isa pang babae.

Pinunasan niya ang luha at lumabas. Nagtuloy siya sa sink at naghugas ng kamay. Mula sa peripheral vision ay nakita niya kung pa'no namutla ang mga ito.

Hindi niya kilala ang mga ito pero base sa ID lace ay taga- finance department ang mga ito.

Nag-retouch siya ng make up at inayos ang bangs niya. Pagkatapos ay taas-noo niyang nilampasan ang mga ito.

Since tapos na ang office hours naisipan niyang sa bahay na dumiretso. Sumakay siya ng elevator at tinawagan ang family driver nila para abangan siya sa lobby ng AGC.

Altariego Group of Companies is one of the Philippines largest and most diversified conglomerates, generating about 5.2% (as

of 2015) of the country’s gross domestic

product through its highly integrated

operations in beverages, food, packaging,

fuel and oil, power and infrastructure.

Itinayo ang kompanya ng abuelo na ama ng daddy niya at ngayon ay ito na ang namamahala. Bilang nag-iisang anak ay sa kanya na nakaatang ang kalahati ng responsibilidad sa kompanya.

Hindi naman nagkamali ang ama sa pag-appoint sa kanya bilang COO dahil tumaas ang sales. And to top it all ay marami na siyang naisarang deal.

Paglabas niya ng lobby ay agad na tumalima ang driver para pagbuksan siya ng pinto at nang makalulan ay umalis na rin sila.

Nag-vibrate ang cellphone na nasa bulsa ng suot niyang blazer. Inilabas niya 'yon at tiningnan kung sino ang caller.

*Ang daddy niya.*

Huminga muna siya ng malalim bago sinagot ang tawag.

"Hello, dad,"

"Where are you?" Tanong ng ama mula sa kabilang linya.

"I'm going home, dad. I'm tired." Matamlay na wika niya.

"Make it fast. We need to talk." Pagkatapos no'n ay naputol na ang linya.

Hindi na siya magtataka kung nakarating na agad dito ang nangyaring gulo sa kompanya. She knew her dad very well. Oliver Altariego is a man full of power and authority.

Ito ang nagde-desisyon ng lahat. Sa trabaho at pati na rin sa buhay niya. Lahat ng kilos niya ay laging may nakamasid. Bawal siyang magkamali.

Habang papasok sa malawak na garahe ay nakita na niya ang ama na nakaupo sa silyang bakal sa hardin at may binabasang papeles.

Nang makababa ng sasakyan ay sinalubong agad siya ng katulong para kunin ang bag niya. Nagpasalamat siya at dumiretso na sa kinaroroonan ng ama.

Hindi pa man siya tuluyang nakakalapit ay nagsalita na ito.

"How's the company?" Aniya.

Tumigil siya nang makarating sa harapan nito. Hindi siya umupo at nanatiling nakatayo.

"The company's doing fine. May konting problema lang na nangyari but I already fixed it." Saad niya. Patuloy lang ang ama sa pagbabasa.

"You did the right thing."

"D-Dad?" Hindi niya alam kung nagkamali lang siya ng dinig.

Ibinaba ng ama ang binabasa at tumayo.

"Whatever mistakes that Travis had done you should forgive him." Tinapik nito ang balikat niya.

"Until when dad?" Parang may bikig ang lalamunan na tanong niya. Hindi siya makapaniwalang 'yon ang sasabihin ng ama.

Mataman siyang tinitigan nito.

"When you get married I'm sure he'll stop on his escapades." Puno ng kumpiyansang saad nito at tumalikod na para umalis.

"I broke up with him..." Wika niya na nakapagpatigil sa tangkang paghakbang ng ama.

"Don't ever make decision without my consent."

"No dad, nasa tamang edad na 'ko para magdesisyon para sa sari---" Halos mabingi siya sa lakas ng sampal na dumapo sa kaliwang pisngi niya na gawa ng ama.

Wala sa hitsura nito ang pagsisisi sa ginawa kaya lalo siyang nasaktan. Nilampasan niya ito at dali-daling umakyat papunta sa silid niya.

Pagpasok ay napasandal siya sa dahon ng pintuan. Wala ng mas sasakit pa na makita ang ama na walang bahid ng pagsisisi sa nagawang pananakit sa kanya.

Gusto niya itong intindihin dahil baka nangungulila pa rin ito sa biglaang pagpanaw ng ina niya pero kalabisan na 'yon.

Dalawang taon na simula ng masangkot ang ina sa isang car accident na naging dahilan para ma-comatose ito na eventually ay ikinamatay nito.

Simula noon nag-iba na ang daddy niya hanggang sa kasalukuyan.

Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Iintindihin niya pa ang daddy niya. Hangga't kaya niya.

Stories We Think You'll Love 💕

Get The App

App Store
COMMENTS (0)
SHOUTOUTS (0)