ടɬσɯɬყ ցσιɳց ιɳടαɳҽ
ടɬσɯɬყ ցσιɳց ιɳടαɳҽ insane stories
  124
  •  
  0
  •   8 comments
Share

musical_mutt
musical_mutt 11 | silent but deadly
Autoplay OFF   •   7 months ago

ടɬσɯɬყ ցσιɳց ιɳടαɳҽ

ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ⁿᵒʷᵃᵈᵃʸˢ⸴ ˡᵒᵒᵏ ᵃᵗ ᵐᵉ ˡⁱᵏᵉ ⁱ'ᵛᵉ ˡᵒˢᵗ ᵐʸ ᵇʳᵃⁱⁿ

ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ⁿᵒʷᵃᵈᵃʸˢ⸴ ˡᵒᵒᵏ ᵃᵗ ᵐᵉ ˡⁱᵏᵉ ⁱ'ᵛᵉ ˡᵒˢᵗ ᵐʸ ᵇʳᵃⁱⁿ ᴘʀᴏʙᴀʙʟʏ ᴄᴜᴢ ɪ ʀᴀɴᴅᴏᴍʟʏ sᴄʀᴇᴀᴍ "ɪ ʟɪᴋᴇ ᴛʀᴀɪɴs"

t̶h̶e̶n̶ t̶h̶e̶y̶ l̶o̶o̶k̶ a̶t̶ m̶e̶ a̶n̶d̶ a̶s̶k̶ w̶h̶y̶

t̶h̶e̶n̶ t̶h̶e̶y̶ l̶o̶o̶k̶ a̶t̶ m̶e̶ a̶n̶d̶ a̶s̶k̶ w̶h̶y̶ ⲓ 𝛓ⲓⲙⲣ𝓵ⲩ ⲧⲉ𝓵𝓵 ⲧⲏⲉⲙ "ⲓⲙ 𝛓𝓵ⲟⲱ𝓵ⲩ 𝓰ⲟⲓⲛ ⲓⲛ𝛓ⲁⲛⲉ"

a̲s̲ i̲f̲ i̲ c̲o̲u̲l̲d̲n̲'̲t̲ g̲e̲t̲ a̲n̲y̲ s̲t̲r̲a̲n̲g̲e̲r̲

a̲s̲ i̲f̲ i̲ c̲o̲u̲l̲d̲n̲'̲t̲ g̲e̲t̲ a̲n̲y̲ s̲t̲r̲a̲n̲g̲e̲r̲ n⃨o⃨w⃨ i⃨m⃨ a⃨n⃨ i⃨n⃨s⃨a⃨n⃨e⃨ d⃨a⃨n⃨g⃨e⃨r⃨

n̷o̷t̷ o̷n̷l̷y̷ a̷m̷ i̷ l̷a̷z̷y̷ n̷o̷w̷ i̷m̷ f̷l̷i̷p̷p̷i̷n̷ c̷r̷a̷z̷y̷

ᵢₛ ᵢₜ ₙₒᵣₘₐₗ ₜₕₐₜ ᵢ wₐₙₜ dₑₐₜₕ ₜₒ 𝄴ₒₘₑ ᵢ gᵤₑₛₛ ᵢ ₗₒₙg ₜₒ ᵦₑ ₙᵤₘᵦ ᵦₑ𝄴ₐᵤₛₑ ₐₗₗ ᵢ 𝆑ₑₑₗ ᵢₛ ₚₐᵢₙ ᵢₘ ₛₗₒwₗy gₒᵢₙg ᵢ ₙ ₛ ₐ ₙ ₑ

ⲓ ⲙⲉⲁⲛ ⲥⲁⲛⲧ ⲩⲁ 𝛓ⲉⲉ ⲧⲏⲁⲧ ⲓⲙ ⲥⲟⲛ𝛓ⲧⲁⲛⲧ𝓵ⲩ 𝛓ⲥꞅⲉⲁⲙⲓⲛ𝓰 "𝛓ⲟⲙⲉⲟⲛⲉ ⲕⲓ𝓵𝓵 ⲙⲉ!" ⲧⲏⲉⲛ 𝓯ⲁ𝛓ⲧⲉꞅ ⲧⲏⲉⲛ ⲩⲟ𐌵 ⲥⲁⲛ 𝛓ⲁⲩ ⲟⲛⲉ ⲧⲱⲟ ⲧⲏꞅⲉⲉ ⲁ𝓵𝓵 ⲧⲏⲉ ⲣⲉⲟⲣ𝓵ⲉ ⲏⲁ𝓿ⲉ 𝓯𝓵ⲉⲉⲇ ⲃⲉⲥⲁ𐌵𝛓ⲉ ⲟ𝓯 ⲙⲉ ⲁⲛⲇ ⲙⲩ ⲣⲁⲓⲛ ⲓⲙ 𝛓𝓵ⲟⲱ𝓵ⲩ 𝓰ⲟⲓⲛ ⲓⲛ𝛓ⲁⲛⲉ

ⁱᵐ ʲᵘˢᵗ ᵍᵒⁱⁿᵍ ⁱⁿˢᵃⁿᵉ ᵍᵘᵉˢˢ ⁱᵐ ᵗⁱʳᵉᵈ ᵒᶠ ᵇᵉⁱⁿᵍ ˢᵃᵈ ⁱᵐ ˢᶜᵃʳʸ ᵃⁿᵈ ᵈᵃⁿᵍᵉʳᵒᵘˢ ˢᵗᵃʸ ᵃʷᵃʸ ᶠʳᵒᵐ ᵐᵉ ᶠᵉᵃʳ ᵐᵉ ⁱᵐ ᵍᵒⁱⁿᵍ ⁱⁿˢᵃⁿᵉ ᵇᵘᵗ ᴵ'ᵐ ˢᵗⁱˡˡ ˢᵃᵈ ᴮᵘᵗ ⁱ ʰᵃᵛᵉ ᵇⁱᵖᵒˡᵃʳ ᵈᵉᵖʳᵉˢˢⁱᵒⁿ ˢᵒ ᵃˢ ᵒᶠ ʳⁿ ⁱᵐ ᵍᵒⁱⁿᵍ ⁱⁿˢᑫⁿᵉ ⁱᵐ ᶜᵃᵘˢⁱⁿᵍ ᵖʳᵒᵇˡᵉᵐˢ ʷʰⁱᶜʰ ᵐᵃᵏᵉˢ ˡⁱᶠᵉ ʰᵃʳᵈᵉʳ ˢᵒ ᶠᵒʳ ˢᵒᵐᵉ ʳᵉᵃˢᵒⁿ ⁱ ʷᵃⁿᵗ ᵗᵒ ᵈⁱᵉ ᵐᵒʳᵉ

is this normal am i normal?

Stories We Think You'll Love 💕

Get The App

App Store
COMMENTS (8)
SHOUTOUTS (0)