જાદુઈ મોબાઇલ
જાદુઈ મોબાઇલ  nothing to tag stories
  1
  •  
  0
  •   0 comments
Share

amishrana
amishrana Community member
Autoplay OFF   •   a month ago
duurthii ghnnaa loko nuN ttolluN aavii rhyauN htuN ddevidd aa bdhuN joii rhyao hto koiik ne dphn krvaanii vidhi maatte loko aavyaaa htaa. ddevidd vaare vaare tenii ghddiyaaall maaN joii rhyao hto ane aaturtaa thii bdhaa jaaya enii raah joii rhyao hto.

જાદુઈ મોબાઇલ

duurthii ghnnaa loko nuN ttolluN aavii rhyauN htuN ddevidd aa bdhuN joii rhyao hto koiik ne dphn krvaanii vidhi maatte loko aavyaaa htaa.

ddevidd vaare vaare tenii ghddiyaaall maaN joii rhyao hto ane aaturtaa thii bdhaa jaaya enii raah joii rhyao hto.

pnn vidhi pte nhiiN tyaaaN sudhii jaaya konn ane ghrnaa loko to rhej thoddaa smya sudhii. aakhre vidhi purii thi ane bdhaa pot potaane ghre niikllii gyaaa.

baaph jevaa ghre niikllii gyaaa ke ddevidd trtj

e kbr paase gyao ane ene phriithii khodvaa laagyao ene aakhii kbr khodii naakhii ane joyauN ke aato koii koii mottii uNmr naa kaakaa nii ddedd boddii htii.

ddevidd e ddedd boddii ne tyaaaNthii raato raat li ne niikllii gyao potaanii kaar maaN.

ddevidd e laash ne potaanaa junaa phaarm haaus pr li aavyao ane jldii thii e boddii ne potaanaa risrc ruum maaN li gyao.

ddevidd nuN phaarm hous khubj viraan jgyaaa pr aaveluN hoya moNtte bhaage tyaaaN avrjvr rhe nhi ane aju baaju maaN pnn koii rhetuN nhiiN jethii kriine tene koii joii jaaya to upaadhi kre.

ddevidd e sauthii phelaa e boddii ne vyavsthit riite avlokn krii ane enuN haartt kaaddhii liidhuN.

prNtu kaakaa ghnnii mottii uNmr naa hoya tenuN haartt ghnnuN nblluN htuN je ddevidd naa kii pnn kaam maaN aavii shke tem n htuN. tyaaar baad tene kaakaa nuN mgj pnn kaaddhii naakhyauN.

ane kaakaa ne phrii paacho tyaaaN j muukii aavyao jyaaaNthii e laavyao hto.

kaakaa ne muukii aavyaaa baad phrii paacho ddevidd potaanii leb maaN aavyao ane enaa pr jtaa jaat naa risrc krvaa laagyao pNrNtu ddevidd naa haath maaN

kii pnn aavyauN nhiiN. ddevidd nii mhent nkaamii gii. prNtu ddevidd aavuN kem krto hto e ek mottu rhsya htuN.

ddevidd roj kbrstaan maaN jyaaaN maanns

no daattvaamaaN aave tyaaaN njr raakhto ane potaane anuruup boddii ne li jto jaanne tne kii nvuN eksperimentt krvuN hoya duniyaaa ne chupaavii ne duniyaaa thii duur

ddevidd rheto pnn ekhloj hto tenaaN pitaanuN ghnnaa smya phelaa avsaan thi gyaeluN ane tenii maataa hmnnaaN thoddaa j smya phelaa mRtyau paamii htii.

ddevidd boilojistt hto ane jiiv jNtu maanns pr nvaa nvaa pryaogo krvuN nuN tene khub

j gmtuN prNtu aavu krvaathii te potaanuN gaaNddpnn krii rhyao hto teno tene jraa pnn khyaaal n hto.

ddevidd tenaaN eksperimentt maaN shuN krvaa maaNgto hto eto khbr nhiiN pNrNtu tenuN tene ek prkaarnuN junun cddii gyauN htuN.

biijo divs roj nii jem ddevidd kbrstaan upr potaanii njr raakhe ane jene pnn daatteluN hot tenii boddii li jaaya ane eksperimentt kre tene roj nii jem aa vkhte pnn ek boddii mllii ane tene

li gyao potaanaa phaarmhaaus pr ane tene joyauN ke aato koii yaNg leddii nii boddii htii. ddevidd kettlaa smya thii aavii j ek boddii nii raah joii rhyao hto.

tene joyauN ke leddii ne mryaaa ne hju vdhaare smya pnn nthii thyao j tenaaN maatte khub j saaraa sNket htaa ddevidd ne laagii rhyauN htuN ke hve teno pryaog sphll thi j jshe.

tene jldii thii leddii nii boddii maaNthii haartt kaaddhii liidhuN ane enuN mgj pnn ane tene joyauN ke hju ekdm phresh j htii e leddii.

ddevidd bNne vstu ne potaanii leb maaN li gyao ane cek kryauN to tene thoddii thoddii sphlltaa mllii rhii hoya tevuN tene jnnaayauN.

ddevidd e leddii nuN haartt tenii paase pddelii ek biijii boddii maaN ttraansplaantt krii rhyao hto.

ddevidd e mgj ane haartt bNne sphlltaa puurvk ttraansplntt krii naakhyaaa.

bs hve jruur htii

to thoddaa ttemprecr nii tene maatte hyaumn ttemprecr mepiNg naamnuN yaNtr bnaavyauN htuN je maanvii naa ttemprecr ne knttrol krii shke ane smya pddyae temaaN vdhaaro ke ghttaaddo pnn krii shke.

bdhuN sett htuN bs hve phaainl eksperimentt krvaanuN htuN je ghnnuN mhtvnuN htuN ddevidd maatte prograamiNg bhaassaa dvaaraa ddevidd

e kmaandd aapyaaa ane phaainl ttesttiNg shruu thyauN.

ddevidd paase je ddedd boddii phelii thii pddelii htii te maaN thoddii thoddii muvmentt aavvaa laagii pnn pryaog safal thyao nhiiN ane ansksesphul ddettaa phondd aavyauN ane ddevidd

no pryaog phrii ek vaar phel thi gyao.

prNtu ddevidd khush hto kaarnnke tene ghnnaa smya baad ek naano brekthru mllyao hto.

ghnnaa taarkik vicaaro baad ddevidd ek knklujhn pnn aavyao ke aa proyaog maatte koii jiivit vyakti nuN shriir joiie. prNtu jiivit vyakti laavvuN kyaaaNthii e motto prshn hto.

jene kaarnne ddevidd e njiik naa haaive naa drek kemeraa ne hek krii liidhaa ek hekr nii mdd thii ane tene khyauN ke aa vaat koii ne pnn khiish nhiiN hekr tenii vaat maanii gyao.

prNtu hekr ne pnn kii to ajuktuN laagii rhyauN htuN ddevidd e hekr ne paisaa aapii ne tyaaaN thii jvaa khii diidhuN ane hekr tyaaaNthii niikllii gyao.

hve ddevidd haaive naa kemeraa o ne dhyaaan thii nihaallyaaa krto jii kii thvuN joiie enii raah joii rhyao hto.

ane ettlaa maaN ddevidd

e joyauN ke tenaaN phaarm hous nii njiik ek jordaar eksiddntt thyauN che ddevidd trtj potaanii kaar li ne tyaaaN gyao eksiddntt kaar ane baaiik vcce thyauN htuN ane ek baaiik vaallo duur jhaaddii maaN pddyao hto ddevidd trtj tyaaaN gyao

to tene joyauN ke baaiik vaallo hju jiivit hto tene trtj tene potaanii kaar maaN besaaddii liidho baaiik vaallo ghnno jhkhmii hto jenaa kaarnne tene kii pnn khbr n htii.

ddevidd tene phaarm haaus pr laavyao ane tenii saarvaar krii ane tene bcaavii liidho ane bdhuN j norml che evuN tene joii liidhuN baaiik vaallo lgbhg 35 vrss no hshe evuN laagii rhyauN htuN baaiik vaallo jevo bhaan maaN aavyao ke trtj ddevidd e tene behoshii nuN injeksn maarii diidhuN. hve ddevidd tenuN pnn haartt ane mgj kaaddhvaa maagto hto.

ddevidd jevuN potaanuN kaam shruu krvaa jaaya che ke trtj ghrnii ddorbel vaage che ane ddevidd ddrii jaaya che ke maaruN srnaamuN to koiinii paase nthii

to aavyauN konn hshe te ddrto ddrto drvaajo khole che jo jue che ke pelo hekr poliis ne li ne aavyao hto.

hekr e poliis ne jaann krii diidhii htii ane te ddevidd upr njr raakhii rhyao hto ddevidd ne koii ne li jtaa joii ne te poliis ne laavyao hto ke ahiiN koii

to khottuN thi rhyauN che.

poliis

e ddevidd ne puuchyauN ke aavu krvaanuN kaarnn shuN tyaaare ddevidd tenii maataa nii ddedd boddii btaave che ane khe che ke maare maarii maataa ne jiivit krvuN htuN. jo huN tem krvaamaaN sphll thi jaat to aaje maarii ane duniyaaa nii ghnnii vyakti o pchii jiivit thi jaat. ddevidd nii aakhii leb lohii thii lthpth htii ekdm ddraavnii jgyaaa poliis pnn thoddo khncaaii gyao ddevidd e poliis ne ghnnii aajiijii krii ke mne aa laastt eksperimentt krvaa do pnn poliis maanyao nhiiN. jethii kriine ddevidd e poliis pr humlo krii naakhyao. ddevidd poliis pr potaanaa vaaddhkaap naa saadhno vdde humlo kriij rhyao hoya ke poliis tenaaN haath pr gollii maarii deche jethii ddevidd ghaayal thi jaaya che ane thoddii vaar maaN behosh thi jaaya che. poliis tene trtj hospiittl maaN bhrtii kre che ane tyaaaN jaannvaa mlle che ke ddevidd ne bren ttyauumr che jenaa kaarnne te shNkii bnii gyao che.

ddevidd ne puuchprch maaN jaannvaa mllyauN ke te potaanii maataa ne khub j prem krto prNtu tenii maataa thoddaa

j smya phelaa mRtyau paamii htii jeno aaghaat ddevidd ne khubj laagii gyao hto. ane tenii maataa nii ddedd boddii ne saacvii raakhii htii ane te potaanii maataa ne phrii ek vaar jiivNt krvaa maag

to hto.

Stories We Think You'll Love 💕

Get The App

App Store
COMMENTS (0)
SHOUTOUTS (0)