Dear Human,

Dear Human, saveanimals stories
  123
  •  
  2
  •   14 comments
Share

philocalist
philocalist *inactive*
Autoplay OFF   •   2 months ago
A simple little rhyming request from one of the most endangered animals on earth. ( For @goldenflame' contest, more info at the end)

Dear Human,

ᗪᙓᗩᖇ ᕼᙀᙏᗩᑎ

ᗪᙓᗩᖇ ᕼᙀᙏᗩᑎ,

ᗪᙓᗩᖇ ᕼᙀᙏᗩᑎ, ᵂʰʸ ᵈᵒⁿ'ᵗ ʸᵒᵘ ˢᵉᵉ

ᗪᙓᗩᖇ ᕼᙀᙏᗩᑎ, ᵂʰʸ ᵈᵒⁿ'ᵗ ʸᵒᵘ ˢᵉᵉˀ

ᗪᙓᗩᖇ ᕼᙀᙏᗩᑎ, ᵂʰʸ ᵈᵒⁿ'ᵗ ʸᵒᵘ ˢᵉᵉˀ ᴍʏ ғᴀᴍɪʟʏ ɪs ᴅʏɪɴɢ ᴇᴠᴇʀʏᴅᴀʏ

ᗪᙓᗩᖇ ᕼᙀᙏᗩᑎ, ᵂʰʸ ᵈᵒⁿ'ᵗ ʸᵒᵘ ˢᵉᵉˀ ᴍʏ ғᴀᴍɪʟʏ ɪs ᴅʏɪɴɢ ᴇᴠᴇʀʏᴅᴀʏ ᴛʀʏ ᴛᴏ ʜᴇᴀʀ ᴍʏ ᴅᴇsᴘᴇʀᴀᴛᴇ ᴘʟᴇᴀ

ᗪᙓᗩᖇ ᕼᙀᙏᗩᑎ, ᵂʰʸ ᵈᵒⁿ'ᵗ ʸᵒᵘ ˢᵉᵉˀ ᴍʏ ғᴀᴍɪʟʏ ɪs ᴅʏɪɴɢ ᴇᴠᴇʀʏᴅᴀʏ ᴛʀʏ ᴛᴏ ʜᴇᴀʀ ᴍʏ ᴅᴇsᴘᴇʀᴀᴛᴇ ᴘʟᴇᴀ ᵂʰʸ ᵈᵒⁿ'ᵗ ʸᵒᵘ ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵗ ᵘˢ ˢᵗᵃʸ

ᗪᙓᗩᖇ ᕼᙀᙏᗩᑎ, ᵂʰʸ ᵈᵒⁿ'ᵗ ʸᵒᵘ ˢᵉᵉˀ ᴍʏ ғᴀᴍɪʟʏ ɪs ᴅʏɪɴɢ ᴇᴠᴇʀʏᴅᴀʏ ᴛʀʏ ᴛᴏ ʜᴇᴀʀ ᴍʏ ᴅᴇsᴘᴇʀᴀᴛᴇ ᴘʟᴇᴀ ᵂʰʸ ᵈᵒⁿ'ᵗ ʸᵒᵘ ʲᵘˢᵗ ˡᵉᵗ ᵘˢ ˢᵗᵃʸˀ

ᴛʜᴀᴛ ᴜᴘʀᴏᴀʀ ᴏғ sʜᴏᴏᴛɪɴɢ ɢᴜɴs

ᴛʜᴀᴛ ᴜᴘʀᴏᴀʀ ᴏғ sʜᴏᴏᴛɪɴɢ ɢᴜɴs 🅂🄲🄰🅁🄴 υѕ тσσ

ᴛʜᴀᴛ ᴜᴘʀᴏᴀʀ ᴏғ sʜᴏᴏᴛɪɴɢ ɢᴜɴs 🅂🄲🄰🅁🄴 υѕ тσσ ᴛʜᴇ ᴘᴀɪɴғᴜʟ ᴅᴇᴀᴛʜ ᴏғ ᴏᴜʀ sᴏɴs

ᴛʜᴀᴛ ᴜᴘʀᴏᴀʀ ᴏғ sʜᴏᴏᴛɪɴɢ ɢᴜɴs 🅂🄲🄰🅁🄴 υѕ тσσ ᴛʜᴇ ᴘᴀɪɴғᴜʟ ᴅᴇᴀᴛʜ ᴏғ ᴏᴜʀ sᴏɴs 🅃🅁🄰🅄🄼🄰🅃🄸🅉🄴 υѕ тσσ

ᴛʜᴀᴛ ᴜᴘʀᴏᴀʀ ᴏғ sʜᴏᴏᴛɪɴɢ ɢᴜɴs 🅂🄲🄰🅁🄴 υѕ тσσ ᴛʜᴇ ᴘᴀɪɴғᴜʟ ᴅᴇᴀᴛʜ ᴏғ ᴏᴜʀ sᴏɴs 🅃🅁🄰🅄🄼🄰🅃🄸🅉🄴 υѕ тσσ ᴛʜᴏsᴇ ᴄᴏʟᴅ sʜᴀʀᴘ ʙʟᴀᴅᴇs

ᴛʜᴀᴛ ᴜᴘʀᴏᴀʀ ᴏғ sʜᴏᴏᴛɪɴɢ ɢᴜɴs 🅂🄲🄰🅁🄴 υѕ тσσ ᴛʜᴇ ᴘᴀɪɴғᴜʟ ᴅᴇᴀᴛʜ ᴏғ ᴏᴜʀ sᴏɴs 🅃🅁🄰🅄🄼🄰🅃🄸🅉🄴 υѕ тσσ ᴛʜᴏsᴇ ᴄᴏʟᴅ sʜᴀʀᴘ ʙʟᴀᴅᴇs 🄱🅁🅄🄸🅂🄴 υѕ тσσ

ᴛʜᴀᴛ ᴜᴘʀᴏᴀʀ ᴏғ sʜᴏᴏᴛɪɴɢ ɢᴜɴs 🅂🄲🄰🅁🄴 υѕ тσσ ᴛʜᴇ ᴘᴀɪɴғᴜʟ ᴅᴇᴀᴛʜ ᴏғ ᴏᴜʀ sᴏɴs 🅃🅁🄰🅄🄼🄰🅃🄸🅉🄴 υѕ тσσ ᴛʜᴏsᴇ ᴄᴏʟᴅ sʜᴀʀᴘ ʙʟᴀᴅᴇs 🄱🅁🅄🄸🅂🄴 υѕ тσσ ɴᴏ ᴏɴᴇ ᴄᴏᴍɪɴɢ ғᴏʀ ᴏᴜʀ ᴀɪᴅ

ᴛʜᴀᴛ ᴜᴘʀᴏᴀʀ ᴏғ sʜᴏᴏᴛɪɴɢ ɢᴜɴs 🅂🄲🄰🅁🄴 υѕ тσσ ᴛʜᴇ ᴘᴀɪɴғᴜʟ ᴅᴇᴀᴛʜ ᴏғ ᴏᴜʀ sᴏɴs 🅃🅁🄰🅄🄼🄰🅃🄸🅉🄴 υѕ тσσ ᴛʜᴏsᴇ ᴄᴏʟᴅ sʜᴀʀᴘ ʙʟᴀᴅᴇs 🄱🅁🅄🄸🅂🄴 υѕ тσσ ɴᴏ ᴏɴᴇ ᴄᴏᴍɪɴɢ ғᴏʀ ᴏᴜʀ ᴀɪᴅ 🄳🄴🄹🄴🄲🅃 υѕ тσσ

Our precious homes that you stole

Our precious homes you stole Were full of

Our precious homes you stole Were full of water

Our precious homes you stole Were full of water &

Our precious homes you stole Were full of water & food

Our precious homes you stole Were full of water & food But cruelly you ruined it whole

Our precious homes you stole Were full of water & food But cruelly you ruined it whole With

Our precious homes you stole Were full of water & food But cruelly you ruined it whole With your

Our precious homes you stole Were full of water & food But cruelly you ruined it whole With your tiny

Our precious homes you stole Were full of water & food But cruelly you ruined it whole With your tiny minds

Our precious homes you stole Were full of water & food But cruelly you ruined it whole With your tiny minds screwed

Our precious homes you stole Were full of water & food But cruelly you ruined it whole With your tiny minds screwed

Our precious homes you stole Were full of water & food But cruelly you ruined it whole With your tiny minds screwed

Our precious homes you stole Were full of water & food But cruelly you ruined it whole With your tiny minds, screwed

My unique white horn ,

My unique white horn , Awakens

My unique white horn , Awakens your

My unique white horn , Awakens your greedy

My unique white horn, Awakens your greedy nature

My unique white horn, Awakens your greedy nature I̲s̲ t̲h̲i̲s̲ h̲o̲w̲ y̲o̲u̲ w̲e̲r̲e̲ b̲o̲r̲n̲

My unique white horn, Awakens your greedy nature I̲s̲ t̲h̲i̲s̲ h̲o̲w̲ y̲o̲u̲ w̲e̲r̲e̲ b̲o̲r̲n̲ A̲ h̲e̲a̲r̲t̲l̲e̲s̲s̲

My unique white horn, Awakens your greedy nature I̲s̲ t̲h̲i̲s̲ h̲o̲w̲ y̲o̲u̲ w̲e̲r̲e̲ b̲o̲r̲n̲ A̲ h̲e̲a̲r̲t̲l̲e̲s̲s̲ m̲o̲n̲e̲y̲g̲r̲u̲b̲b̲i̲n̲g̲ c̲r̲e̲a̲t̲u̲r̲e̲̲

My unique white horn, Awakens your greedy nature I̲s̲ t̲h̲i̲s̲ h̲o̲w̲ y̲o̲u̲ w̲e̲r̲e̲ b̲o̲r̲n̲? A̲ h̲e̲a̲r̲t̲l̲e̲s̲s̲ m̲o̲n̲e̲y̲g̲r̲u̲b̲b̲i̲n̲g̲ c̲r̲e̲a̲t̲u̲r̲e̲̲

My unique white horn, Awakens your greedy nature I̲s̲ t̲h̲i̲s̲ h̲o̲w̲ y̲o̲u̲ w̲e̲r̲e̲ b̲o̲r̲n̲? A̲ h̲e̲a̲r̲t̲l̲e̲s̲s̲ m̲o̲n̲e̲y̲g̲r̲u̲b̲b̲i̲n̲g̲ c̲r̲e̲a̲t̲u̲r̲e̲̲?

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ʰᵉˡᵖᶦⁿᵍ

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ʰᵉˡᵖᶦⁿᵍ ʰᵃⁿᵈ

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ʰᵉˡᵖᶦⁿᵍ ʰᵃⁿᵈ

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ʰᵉˡᵖᶦⁿᵍ ʰᵃⁿᵈ You

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ʰᵉˡᵖᶦⁿᵍ ʰᵃⁿᵈ You must

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ʰᵉˡᵖᶦⁿᵍ ʰᵃⁿᵈ You must no

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ʰᵉˡᵖᶦⁿᵍ ʰᵃⁿᵈ You must no longer

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ʰᵉˡᵖᶦⁿᵍ ʰᵃⁿᵈ You must no longer ignore

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ʰᵉˡᵖᶦⁿᵍ ʰᵃⁿᵈ Y͟o͟u͟ m͟u͟s͟t͟ n͟o͟ l͟o͟n͟g͟e͟r͟ i͟g͟n͟o͟r͟e͟

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ʰᵉˡᵖᶦⁿᵍ ʰᵃⁿᵈ Y͟o͟u͟ m͟u͟s͟t͟ n͟o͟ l͟o͟n͟g͟e͟r͟ i͟g͟n͟o͟r͟e͟ The pitifully dying creatures on land

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ʰᵉˡᵖᶦⁿᵍ ʰᵃⁿᵈ Y͟o͟u͟ m͟u͟s͟t͟ n͟o͟ l͟o͟n͟g͟e͟r͟ i͟g͟n͟o͟r͟e͟ T͟h͟e͟ p͟i͟t͟i͟f͟u͟l͟l͟y͟ d͟y͟i͟n͟g͟ c͟r͟e͟a͟t͟u͟r͟e͟s͟ o͟n͟ l͟a͟n͟d͟͟

Տօօղ, ⱳҽ ⱳíƖƖ ɓҽ ղօ ɱօɾҽ ᴾˡᵉᵃˢᵉ ʷᵉ ⁿᵉᵉᵈ ʸᵒᵘʳ ʰᵉˡᵖᶦⁿᵍ ʰᵃⁿᵈ Y͟o͟u͟ m͟u͟s͟t͟ n͟o͟ l͟o͟n͟g͟e͟r͟ i͟g͟n͟o͟r͟e͟ T͟h͟e͟ p͟i͟t͟i͟f͟u͟l͟l͟y͟ d͟y͟i͟n͟g͟ c͟r͟e͟a͟t͟u͟r͟e͟s͟ o͟n͟ l͟a͟n͟d͟͟.

A/N: This poem is for @goldenflame' contest for the prompt "Endangered Species". ---------------->>

The endangered specie, I chose was Javan Rhinoceros. According to Google, only 67 of these are currently estimated to be in the world.

The endangered specie, I chose was Javan Rhinoceros. According to Google, only 67 of these are currently estimated to be in the world. The main reason of their extinction is poaching as their horn is quiet rare and destruction of their habitat.

The endangered specie, I chose was Javan Rhinoceros. According to Google, only 67 of these are currently estimated to be in the world. The main reason of their extinction is poaching as their horn is quiet rare and destruction of their habitat. Also considered as one of the most endangered animals on earth. ----------->>

Also, before writing this poem I had to do some research on these creatures and....I must say humans are very cruel :(

Also, before writing this poem I had to do some research on these creatures and....I must say humans are very cruel :( #SaveAnimals

thank you for reading!

Stories We Think You'll Love 💕

Get The App

App Store
COMMENTS (14)
SHOUTOUTS (2)